Skip to content

Ocena wpływu metrologii na gospodarkę w Polsce

 

Kierownik projektu:

dr hab. M. Tarczyńska-Łuniewska, prof. US,
Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonometrii i Statystyki,
malgorzata.tarczynska-luniewska@usz.edu.pl

 

Wykonawcy:

Uniwersytet Szczeciński:

  • dr hab. M. Doszyń, prof. US
  • dr M. Rozkrut
  • dr B. Batóg

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

  • prof. dr hab. inż. M. Pajor
  • dr hab. inż. P. Majda, prof. ZUT

Zespół z GUS

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-konkursu-polska-metrologia

plans-g66fa0995a_1920

Znaczenie oceny wpływu metrologii

Korzyści gospodarcze metrologii są efektem jej szerokiego spektrum mechanizmów oddziaływania i dotyczą takich obszarów jak dyfuzja technologii, wzrost innowacyjności, ograniczenie niedoskonałości rynku, redukcja kosztów transakcyjnych, wzrost produktywności, budowa przewagi konkurencyjnej, czy zwiększenie efektywności ekonomicznej. Należy jednak podkreślić, że znaczenie metrologii ma charakter wielowymiarowy, obejmując nie tylko bezpośrednie korzyści ekonomiczne, w tym handlowe (handel międzynarodowy), ale także obszary wydawałoby się nieco bardziej odległe jak środowisko, zdrowie, obronność czy bezpieczeństwo.

Dotychczasowe badania

Dotychczasowe badania realizowane w innych krajach wskazują, że najbardziej produktywne sektory to te najintensywniej korzystające z metrologii. Badania dowodzą, że metrologia pełni rolę swoistego katalizatora innowacji, buduje platformę innowacji, poprzez skrócenie czasu wprowadzania na rynek nowych produktów, czy promowanie rozpowszechniania innowacji, stając się istotnym elementem narodowego systemu innowacji.

lab-g73712dcc4_1280
startup-g1fb41e2de_1920

Cel projektu

W projekcie dokonana zostanie próba możliwie wszechstronnej ilościowej oceny wpływu metrologii na gospodarkę Polski.

Celem projektu jest ocena wpływu metrologii na polską gospodarkę, przy wykorzystaniu szerokiego spektrum metod i technik badawczych, opartych na doświadczeniach międzynarodowych, zmierzających do weryfikacji tamże wypracowanych narzędzi badawczych i porównaniu wyników dla przypadku krajowego.

Metody i źródła

Projekt zakłada wykorzystanie metod analizy statystycznej, modelowania ekonometrycznego, analizy kosztów i korzyści, badania reprezentacyjnego oraz analizy przypadków. Tak zakrojone spektrum narzędziowe korzystać będzie z możliwie najbardziej obszernego zasobu danych, użytecznych z perspektywy realizacji celów projektu. Zasoby te obejmować będą w szczególności wyniki badań statystycznych służb statystyki publicznej (badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny), wyniki zaprojektowanego w ramach realizacji projektu reprezentacyjnego badania podmiotów gospodarczych w oparciu o wywiady kwestionariuszowe, oraz dane pozyskane z Głównego Urzędu Miar.

laboratory-gdf7e4ee18_1920
START

Rezultaty projektu

Projekt odpowie na ważną potrzebę obiektywnego statystycznego wykazania wpływu przyczynowego metrologii na gospodarkę w Polsce. Sprostanie temu wyzwaniu ewaluacyjnemu będzie wymagało stosowania i rozwijania nowych, dla przypadku polskiej metrologii, metod badawczych.

Wyniki projektu badawczego i uzyskany materiał empiryczny, posłuży zwiększeniu świadomości roli metrologii na poziomie politycznym, oraz przyczyni się do poprawy świadomości społecznej w tym zakresie.

Aktualności

W danych 17-19 października 2022 r. członkowie zespołu projektowego wzięli aktywny udział w Międzynarodowej Konferencji Metrologicznej „New trends in metrology” organizowana w ramach realizacji zadania zleconego Politechnice Lubelskiej przez Ministra Edukacji i Nauki pn. “Utworzenie i koordynowanie działalności Polskiej Unii Metrologicznej”. Tematyka konferencji obejmowała swym zakresem szerokie spektrum najważniejszych problemów współczesnej metrologii, najnowszych trendów rozwojowych metrologii prawnej i stosowanej, w szczególności metrologię elektryczną, medyczną, chemiczną, fizyczną, przemysłową, fotometrię, radiometrię.

Przedstawiciele zespołu projektowego wzięli udział w spotkaniu organizowanym przez inny zespół realizujący projekt w ramach Programu Polska Metrologia, pod nazwą „Identyfikacja długofalowych potrzeb i kierunków działań strategicznych w zakresie polskiej metrologii oraz jej rozwoju”. Spotkanie odbyło się 17.01.2023 r., w formie zdalnej na platformie elektronicznej. Spotkanie dotyczyło między innymi określeniu sposobów komunikacji i potencjalnego obszaru współpracy pomiędzy oboma zespołami. Obie strony potwierdziły chęć współpracy, wymieniły się aktualnymi informacjami z realizacji projektów, omówili zamierzenia badawcze.

Członkowie zespołu projektowego regularnie spotykają się omawiając wyniki prowadzonych badań, dzieląc się efektami z przyporządkowanych zadań i omawiając dalsze prace niezbędne w realizacji przyjętego harmonogramu.

Aktywności konferencyjne

aktywnosci1

W ramach 9 edycji Forum Prawa Mediów Elektronicznych zorganizowanym w dniu 28 marca 2023 r. dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US w wystąpieniu „Metrologia prawna a problem digitalizacji” zaznaczyła rolę regulacji prawnych w procesie metrologicznym.

aktywnosci2

W dniach 3-5 lipca 2023 r. w Warszawie miała miejsce Konferencja Naukowa „Metodologia Badań Statystycznych” – MET2023.  W ramach tej konferencji dr hab. Mariusz Doszyń, prof. US wraz z zespołem w wystąpieniu zatytułowanym „Ocena wpływu metrologii na gospodarkę w Polsce za pomocą modelu Solowa”, zaprezentował wstępne(częściowe)wyniki prowadzonych badań.

aktywnosci3
aktywnosci5

W ramach IX Kongresu Metrologii odbywającego się w dniach 10-14 września 2023 r. członkowie zespołu projektowego dr hab. Paweł Majda, prof. ZUT i dr Barbara Batóg w wystąpieniu „Analiza uwarunkowań i wpływu metrologii na gospodarkę – ujęcie ekonometryczne” przedstawili ilościowe podejście oceny wpływu metrologii na gospodarkę.

aktywnosci4

18 października na 19th International Conference on Applied Business and Economics (ICABE) 2023 w Grecji członkowie zespołu projektowego dr hab. Małgorzata Tarczyńska, prof. US i dr Monika Rozkrut w wystąpieniu „Econometric modeling of the metrology impact on the economy in Poland” zaprezentowały wykorzystanie modelowania ekonometrycznego do oceny wpływu metrologii na gospodarkę w Polsce.